INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYKONYWANIA MIESZANIN PROSZKOWYCH STOSOWANYCH JAKO NOWEJ GENERACJI MATERIAŁ NARZĘDZIOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGI ŚLUSARSKIE MGR INŻ. PAWEŁ SIWAK

PAWEŁ SIWAK USŁUGI ŚLUSARSKIE

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 „Innowacyjne technologie wykonywania mieszanin proszkowych stosowanych jako nowej generacji materiał
narzędziowy w przedsiębiorstwie
USŁUGI ŚLUSARSKIE mgr inż. Paweł SIWAK”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 111 440,00 PLN

Wnioskodawca zrealizuje przedmiotowy projekt poprzez skuteczne i efektywne połączenie dwóch typów możliwych sposób jego realizacji:

– Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach oraz

– Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych

Obszarem badawczym projektu jest opracowanie składu chemicznego nowych materiałów narzędziowych na osnowietytanu wzmacnianych cząstkami węglika wolframu i innych węglików metali wysokotopliwych oraz odpowiedni dobór parametrów procesu FAST/SPS

Celem głównym projektu jest opracowanie nowego spiekanego kompozytowego materiału narzędziowego WC-Ti przeznaczonego do produkcji narzędzi skrawających stosowanych w obróbce mechanicznej metali.

Efekty rzeczowe (produkty):

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie/dotacje: szt. 1/ szt. 1

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)  589 470,00 PLN

Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R szt. 1

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi szt. 1

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej
752 760,00 PLN

Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej szt. 10

Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych szt. 1

Koszt całkowity 1 700 910,00 PLN

Dofinansowanie 1 111 440,00 PLN

Plakat dot. dofinansowania